593 verbs

சகதியில் அமிழ்சகஜத்துக்கு வாசகஜமாயிருசகிசகித்துக்கொள்சகுனமாகுசக்கரைப் பாகில் ஊறவைசக்கை போட்டு அணைசக்கையாக்குசக்தி கொடுசக்தியூட்டுசங்கடப்படுத்துசங்கடமாக இருசங்கமிசங்கிலி மாட்டுசங்கிலிக்கோவை ஆக்குசங்கிலியால் இணைசங்கிலியால் கட்டுசங்கேதத்தில் அமைசங்கேதத்தைக் கண்டுபிடிசங்கேதமாக்குசச்சரவு இடுசச்சரவு போடுசடக்கென்று உருவுசடசடசட்ட விரோதமாக இருசட்ட விரோதமாக்குசட்டத்தால் கட்டுப்படுத்துசட்டத்தில் பொறுத்துசட்டத்தை மீறுசட்டப் பிரதிநிதிகளிடம் ஆதரவு தேடுசட்டமாக்குசட்டமியற்றுசட்டம் மீறுசட்டரீதியாக்குசட்டரீதியானதாகச் செய்சட்டென்று குனிசட்டென்று போசட்டை உரிசண்டை போடுசண்டை போட்டுக்கொள்சண்டைக்கு அழைசண்டைபிடிசண்டையிடப் பார்சண்டையிடுசண்டையிட்டுத் தீர்சதி செய்சதிசெய்சதைபிடித்திருசதைப் பற்றாக இருசத்தம் போட்டு செய்சத்தம் போட்டு பேசுசத்தம்போடுசத்தியம் செய்து கைவிடுசத்தியம் செய்துவிட்டுப் பொய் சொல்லுசந்திசந்தேகப் படுசந்தேகப்படுசந்தேகிசந்தோஷப் படுத்துசந்தோஷப்படுசந்தோஷப்படுத்துசந்தோஷமாய் இருசந்தோஷம் கொடுசபிக்கப்படுசப்பணித்துப் போசப்புசப்பென்று இருசப்பைக் கட்டுசமப்படுத்துசமமாக இருசமமாகிவிடுசமமாகுசமமாக்குசமயச் சார்பற்றதாக்குசமர்ப்பிசமன்செய்சமாதானப்படுத்துசமாதானம் செய்துகொள்சமாதானம் சொல்லுசமாளிசமாளித்துக் கொள்சமாளித்துக்கொள்சமைசமைத்து விடுசமையலாகுசம்பந்தப்படுசம்பந்தப்படுத்துசம்பளத்துக்கு வேலையில் அமர்த்துசம்பாதிசம்பாதித்துக்கொள்சம்மதம் தெரிவிசம்மதிசம்மதிக்கச் செய்சர சரசரசமாடுசரணடைசரளமாக வாசரளமாயிருசரிசரி பாதியாகப் பங்கிடுசரி பார்சரிக்கட்டுசரிசெய்சரிதான்சரிநிகராக நினைசரிந்துவிழுசரிபார்சரிப்படுத்துசரியச்செய்சரியாக இணைசரியாக இருசரியாக இல்லாமல் இருசரியாக ஊகிசரியாகப் போசரியாகிக்கொண்டு வாசரியாகுசரியில்லைசரியென்று நிரூபித்து காட்டுசரிவாக்குசரிவுறச் செய்சர்ரென்று போசல சலவென்று பேசுசலசல என்று பேசுசலசலவென்றுசலவை உருளை போடுசலனமற்றிருசலாம் பண்ணுசலித்து போசலித்துப் போசலித்துப்போசலிப்புண்டாக்குசலிப்பூட்டுசலுகை காட்டுசல்லடை போட்டுச் சலிசவக்களையாகுசவப்பெட்டியில் இறக்குசவாரி செய்சவால் விடுசவால்விடுசவுக்கால் அடிசளக்கு பிளக்கு என்று நடசளி பிடித்துக்கொள்சளிபிடிசளிவழிசறுக்கி விழுசறுக்கி விளையாடுசறுக்குசற்றே வளைந்திருசாகடிசாக்கடை வெட்டுசாக்குச் சொல்லுசாக்குப் போக்குச் சொல்லுசாடையாகச்சொல்லுசாட்சி கொடுசாட்சி சொல்லுசாட்சிசொல்லுசாட்சியமாகக் காட்டுசாட்டுசாட்டையால் அடிசாணைக் கல்லில் தீட்டுசாதகமாக இருசாதாரணமாக இருசாதாரணமாகுசாதிசாதிநீக்கம் செய்சாதுவாய் இருசாத்தியப்படுசாத்தியமாக்குசாத்துசாந்தப் படுத்துசாபக்கேடாக இருசாப்பிடக் கொடுசாப்பிடுசாப்பிட்டுக்கொள்சாப்பிட்டுவிடுசாம்பலாகிவிடுசாம்பலாக்குசாயச் செய்சாயமடிசாயம் பிடிசாயம் பூசுசாயம் போடுசாயலாக இருசாய்சாய்த்து வைசாய்ந்திருசாய்ந்து கொள்சாய்ந்து போசாய்ந்துகொள்சார்சார்த்திச்சொல்லுசார்ந்திருசார்பாக முடிவு தெரிவிசார்பில் பேசுசார்பு கொண்டிருசார்பு வைத்திருசாவுக்குக் காரணமாயிருசாவுமணி அடிசாறெடுசாற்றுசான்றளிசான்றிதழ் கொடுசிகரெட்டு குடிசிகிச்சை செய்சிக்க வைசிக்கலாகுசிக்கலாக்குசிக்கலெடுசிக்கவைசிக்கனமாக இருசிக்கனமாகக் கையாள்சிக்கனம் செய்சிக்கனம்பிடிசிக்காகுசிக்கிக்கொள்சிக்கியிருசிக்குசிக்கு எடுசிக்கு விழுந்து போசிக்குப்படுத்துசிங்காரிசிடு சிடுசிடுசிடுவென இருசிணுங்குசிதறச்செய்சிதறடிசிதறிக்கிடசிதறுசிதைசிதைத்து விடுசிதைந்து போசித்தரிசித்திரவதை செய்சிந்தனை செய்சிந்தனையாக இருசிந்திசிந்திக்கவைசிந்தித்துப் பார்சிந்தித்துப்பார்சிந்துசிமிட்டுசிமெண்டு பூசுசிரமப்படுசிரமப்பட்டு உருவாக்குசிராய்சிராய்த்துக்கொள்சிராய்த்துவிடுசிரிசிரிக்கநடந்துகொள்சிரித்து வாயடக்குசிரித்து விரட்டுசிரித்துப்போக்குசிலவழிசிலிர்சிலிர்த்து கொள்சிலுப்பு வைசிலுவையில் அறைசில்லரை மாற்றிக்கொள்சில்லு சில்லாக உடைந்து போசில்லென்று இருசிவசிவக்கச் செய்சிறசிறக்கணித்து பார்சிறப்பாக்குசிறப்பிசிறுசிறுநீர் கழிசிறுமி மாதிரி இருசிறுமைப்படுத்துசிறையிடுசிறையிலடைசிறையில் இடுசிறையில் வைசிற்பவேலை செய்சினசினமூட்டுசினேகிதமாக இருசினைக்கு விடுசினைப்படுத்துசினையாக்குசினையாய் இருசின்னதாகுசின்னாபின்னப்படுத்துசீக்கிரம் செய்சீட்டியடிசீட்டுக் குலுக்கிப் போடுசீட்டுக் குலுக்கியெடுசீண்டுசீரழிசீராக இருசீராட்டி வளர்சீராட்டுசீரும் சிறப்புமாக இருசீர்குலைசீர்திருத்தம் பண்ணுசீர்திருத்துசீர்ப்படுத்துசீவிவிடுசீவுசீழ்க்கை அடிசீறி விழுசீறிக்கொட்டுசீறிப்பாய்சீறுசீற்றம் கொள்ளச் செய்சுடத் தொடங்குசுடரொளி வீசுசுடர் விட்டு எரிசுடுசுட்டிக் காட்டுசுட்டிக்காட்டுசுட்டுக்கொள்சுட்டுத் தள்ளுசுட்டுப்பொசுக்குசுட்டெரிசுட்டெறிசுணங்குசுண்டி விடுசுண்டியிழுசுண்டுசுண்ணாம்பு அடிசுண்ணாம்பு தடவுசுண்ணாம்புத் தூளால் குறியிடுசுதாரிசுதிமாற்றுசுத்தப்படுத்துசுத்தமாக்குசுத்தம் பண்ணுசுமசுமக்கச்செய்சுமத்துசுமந்து செல்சுமாராக இருசுமை இறக்குசுமைப்படுத்துசுமையாக இருசுமையிறக்குசும்மா அடிசும்மா இருசும்மா இருக்கச் செய்சும்மா காத்திருசும்மா சாய்சும்மா சுற்றுசும்மா திரிசும்மா நில்சும்மா படுத்திருசும்மா பேசுசும்மா பொழுது போக்குசும்மா போக்குசும்மா போழுது போக்குசும்மா வாசும்மா விடுசும்மாதானிருசுயநலத்துக்காகப் பயன்படுத்துசுயநலமில்லாதிருசுயநலமில்லாமல் நடசுயபுராணம் படிசுரசுரக்கச் செய்சுரங்கம் தோண்டுசுரண்டுசுரத்தில்லாமலிருசுரீரெனச் சத்தம் போடுசுருக்கமளிசுருக்கமாக இருசுருக்கமாகக் குறிப்பிடுசுருக்கமாகச் சொல்லுசுருக்கம் விழச் செய்சுருக்கம் விழச்செய்சுருக்கம் விழுசுருக்கிச் சொல்லுசுருக்குசுருக்கெண்று போசுருக்கெழுத்து போடுசுருங்கிப் போசுருங்குசுருட்டிக்கொண்டுபோசுருட்டுசுருட்டையாக்குசுருண்டு கிடசுருண்டு போசுருண்டு விழுசுருண்டுகொள்சுருண்டுபோசுருளச்செய்சுருள்சுருள் பண்ணுசுலபமாக இருசுவர் எழுப்புசுவர்களால் அடைத்துவிடுசுவாசிசுவைசுவை சேர்சுவைத்துப் பார்சுவையூட்டுசுழல்சுழற்றி எறிசுழற்றியடிசுழற்றுசுழிசுழித்து விடுசுளிசுளுக்கிக்கொள்சுளுக்கு சுறுக்கம் விழுசுறுக்கிச் சொல்லுசுறுசுறுப்படைசுறுசுறுப்பாக நடசுறுசுறுப்பாக்குசுறுசுறுப்பாய் இருசுறுசுறுப்பு ஆகுசுற்றி நோட்டம் விடுசுற்றி போசுற்றி முற்றிப் பார்சுற்றி வளைசுற்றி வளைத்துக்கொண்டு போசுற்றி வாசுற்றிக் கட்டிக் கொள்சுற்றிக் கொண்டு இருசுற்றிக்கொண்டு இருசுற்றிக்கொண்டு திரிசுற்றிக்கொண்டு போசுற்றிக்கொண்டுபோசுற்றிக்கொள்சுற்றிச் சுற்றி வாசுற்றித் திரிசுற்றித் திரிந்து பார்சுற்றிப் பார்சுற்றியடைசுற்றிலும் பார்சுற்றிவளைசுற்றிவளைத்துக்கொள்சுற்றிவளைத்துப் பேசுசுற்றிவளைத்துப்பேசுசுற்றிவிடுசுற்றுசுற்று வழியில் போசுற்றுப்பயணம் செய்சூடாக இருசூடாகுசூடாக்கப்படுசூடாக்குசூடுசூடு பிடிசூடு போடுசூடுபிடிசூட்டுசூழ்சூழ்ச்சி செய்சூழ்ச்சியாக நடத்துசூழ்ந்திருசூழ்ந்து கொள்சூழ்ந்துகொள்சூறையாடுசூற்றிவளைசூனியம் பண்ணுசூனியம்வைசெங்கல் சுடுசெங்கல் பாவுசெங்கல் போட்டு மூடுசெதிளெடுசெதுக்கியிருசெதுக்குசெத்துக்கொண்டிருசெத்துப் போசெத்துப்போசெப்பிடு வித்தை செய்செயலாற்றுசெயல்படாமல் செய்து விடுசெயல்படுத்துசெயற்கையாக வளரச்செய்செயற்படாது பங்கு கொள்செயற்படுசெயற்பாடு சீர்குலைசெய்செய்து காட்டுசெய்து முடிசெய்துமுடிசெய்யத் துணிசெய்யப்போசெய்யவைசெரிசெரித்துப்போசெருகுசெருப்புத் தைசெலவாகக் குறிசெலவாகுசெலவிடுசெலவு செய்செலவுசெய்செலவை ஈடு செய்செலவை ஏற்றுக்கொள்செலவைக் குறைசெலுத்துசெல்செல்லத்தக்கதாக்குசெல்லம் கொடுசெல்லாததாக்குசெல்லாதது ஆக்குசெழிசெழிக்கச் செய்செழிப்பாய் இருசெழிப்பாய் வளர்செழிப்புறுசெறிசெறுமுசென்று கொண்டிருசென்று பார்சென்றுவிடுசேகரிசேகரித்து வைசேட்டை பண்ணுசேணம் பூட்டுசேதத்திற்கு ஆளாகுசேதப்படுத்துசேதமாகுசேமிசேமித்துவைசேர்சேர்த்து வைசேர்த்துக் கொள்சேர்த்துக்கொள்சேர்த்துவிடுசேர்த்துவைசேர்ந்திருசேர்ந்து கொள்சேர்ந்து பாடுசேர்ந்து வாசேர்ந்து வேலைப்பார்சேர்ந்துகொள்சேர்ந்துபழகுசேர்ந்தெழுதுசேறாக்குசைகை காட்டுசைகைசெய்சைக்கிளில் செல்சைக்கிள் விடுசொக்குசொடக்குசொடுக்கி விடுசொடுக்குசொட்ட விடுசொட்டவிடுசொட்டுசொத்துரிமையைப் பறிசொத்தைப் பறிசொந்தமாக இருசொந்தம் கொண்டாடுசொர சொரசொருகிக் கொள்சொர்ரென்று இருசொல்ல வைசொல்லச் சொல்லுசொல்லத் துணிசொல்லாக்கம் செய்சொல்லாமலிருசொல்லாமல் விடுசொல்லி அனுப்புசொல்லிக் கொடுசொல்லிக் கொண்டிருசொல்லிக் கொண்டே இருசொல்லிக் கொள்சொல்லிக்கொடுசொல்லிக்கொள்சொல்லிப்போடுசொல்லிவிடுசொல்லிவைசொல்லுசொல்வதற்கெல்லாம் ஆடுசொள்ளைசொல்லுசொறிசொற்பொழிவாற்றுசொற்பொழிவு செய்சொன்னதையே திரும்பச் சொல்லுசோகமயமாக இருசோடிசோதனை செய்சோதனை போடுசோதிசோப் போடுசோம்பலாக இருசோம்பேறித்தனமாக இருசோம்பேறியாகக் காலம் தள்ளுசோர்சோர்ந்திருசோர்ந்துபோசோர்ந்துவிடுசோர்வடைந்து போசோர்வு அடைசோர்வுற்று இருசோர்வூட்டு