fleshy, be(come) சதைப் பற்றாக இரு cataip paṟṟāka iru (sade pattaa iru) (7 intr) (of fruit) be soft and pulpy; be full of flesh
Usage:
மாம்பழத்துடைய உட்பகுதி மிகவும் சதைப் பற்றாக இருக்கும், வழுவழுப்பாக இல்லை māmpaḻattuṭaiya uṭpakuti mikavum cataip paṟṟāka irukkum, vaḻuvaḻuppāka illai maambaḻattooḍe uḷpahudi rombavum sade pattaa irukku, vaḻuvaḻuppaa ille The interior of mangoes is very fleshy and pulpy, not smooth.
கொழு koḻu (koḻu) (6 intr) become fat; have much flesh; gain or put on weight; become plump
Usage:
அவன் கொழுத்துப் போயிருக்கிறான் avaṉ koḻuttup pōyirukkiṟāṉ avan koḻuttu pooyirukkaan He has become very fleshy and corpulent.
Synonyms:
சதை போடு (4 tr) (sade pooḍu)