146 verbs

எக்களிஎக்காரமிடுஎக்காளமிடுஎக்குஎக்ஸ்ரே எடுஎங்கேயோவைஎச்சமிடுஎச்சரிஎச்சரிக்கை செய்எச்சரிக்கையாய் இருஎச்சரிப்பூட்டுஎச்சிலூறுஎச்சில் வடிஎச்சில் வழிஎடுஎடுத்த இடத்தில் வைஎடுத்து விடுஎடுத்து வைஎடுத்துக் காட்டுஎடுத்துக் கொடுஎடுத்துக் கொண்டு போஎடுத்துக் கொள்எடுத்துக்காட்டாக இருஎடுத்துக்காட்டுஎடுத்துக்கொண்டுபோஎடுத்துக்கொள்எடுத்துச்சொல்லுஎடுத்துப் படிஎடுத்துப்போடுஎடுத்துவிடுஎடுத்துவைஎடுத்துவைத்துக்கொள்எடுபடுஎடுபிடி வேலை செய்எடுப்பாக இருஎடை கொள்எடை போடுஎட்டி உதைஎட்டி உதைத்துத் தள்ளுஎட்டி நடஎட்டி நில்எட்டி வைஎட்டிப் பார்எட்டிப் பிடிஎட்டிப் போஎட்டிப்பிடிஎட்டிப்போஎட்டிவிடுஎட்டுஎண்எண்ணிக் கொள்எண்ணிப்பார்எண்ணுஎண்ணெய் விடுஎண்ணெய்ப் பசையாக இருஎண்ணை போடுஎதிராக முடிவு தெரிவிஎதிராகக் கருதுஎதிராகத் திரும்புஎதிரிடையாகப்பேசுஎதிரியுடன் கூட்டுச்சேர்எதிரிலிருஎதிரொலிஎதிரொலிக்கச் செய்எதிர்எதிர் ஒலிஎதிர் நீச்சல் போடுஎதிர் பார்எதிர் வழக்காடுஎதிர்கொண்டு அழைஎதிர்கொள்எதிர்க் குற்றம் சாட்டுஎதிர்க்கிளர்ச்சி செய்எதிர்ச்செயல் கொடுஎதிர்த்து நில்எதிர்த்து வாதாடுஎதிர்த்துத் தாக்குஎதிர்த்துப் பேசுஎதிர்த்துப் போராடுஎதிர்நீச்சல் போடுஎதிர்பார்எதிர்பார்த்ததைச் செய்எதிர்பார்த்து நிறுத்துஎதிர்ப் படுஎதிர்ப்படுஎதிர்மறையாக்குஎதிர்மாறாயிருஎதிர்வழக்காடுஎதிர்வாக்களிஎதிர்வாதம் செய்எதிலும் பட்டுக்கொள்ளாமல் இருஎதிறிக்கவ்வுஎதையோ தப்பாக நினைஎத்தனிஎத்துஎய்தப்பெறுஎய்துஎரிஎரிச்சலடைஎரிச்சலூட்டுஎரிச்சல் அடைஎரிச்சல் ஊட்டுஎரித்துவிடுஎரிந்து கொண்டிருஎரிந்து போஎரிந்து விழுஎரிந்துபோஎரிபொருள் வழங்குஎரியச் செய்எருப் போடுஎலி பிடிஎலும்புக் கூடாகுஎலும்பெடுஎல்லை மீறுஎல்லையமைஎல்லையாகுஎல்லையிலிருஎழுஎழுச்சிகொள்எழுச்சியூட்டுஎழுதப்படிக்கத் தெரியாமல் இருஎழுதி வைஎழுதிக் கொடுஎழுதித் தள்ளுஎழுதித்தள்ளிவிடுஎழுதிவைஎழுதுஎழுத்து போடுஎழுத்துக்கூட்டி எழுதுஎழுந்திருஎழுந்திருக்க விடுஎழுந்து உட்கார்எழுந்து எழுந்து அடங்குஎழுந்துக்கொள்எழுப்பி விடுஎழுப்பிவிடுஎழுப்புஎழும்பி நில்எழும்புஎளிமையாக இருஎறிஎறித்துவிடுஎறிந்துவிடுஎனக்குத் தோன்றுஎன்என்ன சொல்லு