bring in கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) earn (an income); produce; yield, as profit, harvest, etc.
Usage:
அவன் முதலீடு செய்யச் செய்ய, அவன் நிறுவனமும் அdஅற்குமேல் பணம் கொண்டுவந்தது avaṉ mutalīṭu ceyyac ceyya, avaṉ niṟuvaṉamum adaṟkumēl paṇam koṇṭuvantatu avan kuḍukka kuḍukka, avanooḍa niruvanamum kuḍuttuccu The more he invested, the more money his firm brought in.
Synonyms:
அளி (6b tr) (aḷi)
endow கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give, as a gift, powers, etc.
Usage:
கடவுள் எனக்குக் கூர்மையான அறிவைக் கொடுத்திருக்கிறார் kaṭavuḷ eṉakkuk kūrmaiyāṉa aṟivaik koṭuttirukkiṟār kaḍavuḷ enakku kuurmeyaana arive kuḍuttrukaaru God has endowed me with a sharp intellect.
equip கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give; supply or provide (with the necessary things); provide, as a child with education
Usage:
அரசு எங்களுக்கு இலவச வீடுகள் கொடுத்தது aracu eṅkaḷukku ilavaca vīṭukaḷ koṭuttatu arasu engaḷukku ilavasa viiḍu kuḍuttudu The government equipped us with free housing.
extend கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) offer; give, as a welcome
Usage:
மக்கள் அவருக்குச் சிறந்த வரவேற்பைக் கொடுத்தனர் makkaḷ avarukkuc ciṟanta varavēṟpaik koṭuttaṉar makkaḷ avarukku seranda varaveerpe kuḍuttaanga The public extended a warm welcome to him.
furnish கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give; supply, as an answer to a question, etc.
Usage:
நீங்கள் இந்தக் கேள்விக்கு எல்லாம் சரியான பதில் கொடுக்கவேண்டும் nīṅkaḷ intak kēḷvikku ellām cariyāṉa patil koṭukkavēṇṭum niinga inda keeḷvikkellaam sariyaana badil kuḍukkaṇum You are expected to furnish the correct answers to these questions.
give கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) hand, as s.t. to s.o.; bestow, as a gift, etc.;
Usage:
நேற்று இரவு அவர் என்னிடம் சாவியைக் கொடுத்தார் nēṟṟu iravu avar eṉṉiṭam cāviyaik koṭuttār neettu raatri avar enkiṭṭe saaviye kuḍuttaar He gave me the keys last night.
give in கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) hand in or hand over, as term papers, exam papers, etc.; submit, as a resignation, etc.
Usage:
சரி, நேரம் ஆகிவிட்டது; தாள்களைக் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் cari, nēram ākiviṭṭatu; tāḷkaḷaik koṭukka vēṇṭiya nēram sari, neeram aahiḍiccu; taaḷe ellaam kuḍukkra neeram Okay folks, time's up; time to give in your papers.
Synonyms:
வளைந்து கொடு (6 intr) (vaḷenji kuḍu)
grant கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give; bestow; confer; accord, endow
Usage:
இங்கிலாந்து மன்னர் வில்லியம் பென்னுக்குப் பென்சில்வேனியாவாக ஆன இடத்தில் பெரிய சொத்துக் கொடுத்தார் iṅkilāntu maṉṉar villiyam peṉṉukkup peṉcilvēṉiyāvāka āṉa iṭattil periya cottuk koṭuttār ingilaandu mannar villiyam pennukku pensilveeniyavaa aana eḍattule periya sottu kuḍuttaar The King of England granted William Penn a large amount of land in what became Pennsylvania.
Synonyms:
வழங்கு (3 tr) (vaṛangu)
hold forth கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) offer, give or extend, as hope, encouragement, etc.
Usage:
நான் ஆலிவ் மரக்கிளையைக் கொடுத்தேன். அவன் அதை வாங்கிக் கொண்டான் nāṉ āliv marakkiḷaiyaik koṭuttēṉ. avaṉ atai vāṅkik koṇṭāṉ naan aaliv marakkeḷeye kuḍutteen. avan ade vaangikkiṭṭaan I held forth an olive branch, and he accepted it.
impart கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give, as knowledge, news, wisdom, etc.; grant, as a share or portion of s.t.; produce, as an emotion, a feeling or sense; transmit
Usage:
அது எனக்கு வருத்தத்தைக் கொடுத்தது atu eṉakku varuttattaik koṭuttatu adu enakku varuttatte kuḍuttadu It imparted (a feeling of) sorrow to me.
inflict (on) கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give (a blow, a slap, a kick, a whipping) on a part of the body; cause (pain, blows, wounds, damage, loss, etc., but not defeat)
Usage:
அவன் என் முதுகின் மீது சவுக்கடி கொடுத்தான் avaṉ eṉ mutukiṉ mītu cavukkaṭi koṭuttāṉ avan en muduhu meele savukkaḍi kuḍuttaan He inflicted lashes on my back.
Synonyms:
ஏற்படுத்து (3 tr) (eeṛpaḍuttu)
issue கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give or distribute, as clothes, etc.; give out, as a certificate, bond, etc. to s.o.
Usage:
அந்த எம். பி. எனக்கு ஒரு காண்டக்ட் சர்டிபிகேட் (நன்னடத்தைச் சான்றிதழ்) கொடுத்தார் anta em. pi. eṉakku oru kāṇṭakṭ carṭipikēṭ (naṉṉaṭattaic cāṉṟitaḻ) koṭuttār anda empi enakku oru kaaṇḍakḍ sarṭifikeeṭ kuḍuttaar The M.P. issued a [good] conduct certificate for me.
lay out கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give, provide, or contribute (money); put forward, advance
Usage:
நீங்கள் போடப்போகிற நாடகத்துக்கு என்னை ஏன் பணம் கொடுக்கச் சொல்கிறீர்கள் nīṅkaḷ pōṭappōkiṟa nāṭakattukku eṉṉai ēṉ paṇam koṭukkac colkiṟīrkaḷ niinga pooḍappoora naaḍahattukku enne een paṇam kuḍukka solriinga? Why ask me to lay out money for the play you're putting on?
Synonyms:
செலவு பண்ணு (3 tr) (selavu paṇṇu)
lend கொடு koṭu (kuḍu) (6 tr) give or supply with, as money, arms, weapons, etc.; bestow, as quality; contribute freely, as money to a movement, a cause, a political party, etc.
Usage:
எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் அவன் பணம் கொடுக்கமாட்டான் enta araciyal kaṭcikkum avaṉ paṇam koṭukkamāṭṭāṉ enda arasiyal kaccikkum avan paṇam kuḍukkamaaṭṭaan He won't lend [give] money to any political party whatsoever.