constitute உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) set up, form; make up; compose
Usage:
இந்த விபத்தைப் பற்றி விசாரிக்க அரசு ஒரு புதிய குழுவை உருவாக்கியது inta vipattaip paṟṟi vicārikka aracu oru putiya kuḻuvai uruvākkiyatu inda vibatte patti visaarikka arasu oru pudu kuḻuve uruvaakkiccu The government constituted a new team to investigate this accident.
Synonyms:
அமை (6b tr) (ame)
create உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) give shape to; embody; make
Usage:
இறைவன் நம்மை உருவாக்கினார் என்பது பல மதங்களின் நம்பிக்கை iṟaivaṉ nammai uruvākkiṉār eṉpatu pala mataṅkaḷiṉ nampikkai eraivan nammaḷe uruvaakkinaaru appaḍingradu pala madangaḷooḍa nambikke It is the belief of several religions that God created us all.
Synonyms:
இயற்று (3 tr) (eyattu)
erect உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) set up or establish, as an institution, a theory
Usage:
அவர் ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கினார் avar oru putiya palkalaikkaḻakattai uruvākkiṉār avar oru pudu palhalekkaḻahatte uruvaakkinaaru He erected a new university.
evolve உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) develop, as a scheme, a method, theory, etc.
Usage:
நாசர் மலேரியாவைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு புதிய திட்டத்தை உருவாக்கினான் nācar malēriyāvaik kaṭṭuppaṭutta oru putiya tiṭṭattai uruvākkiṉāṉ naasar maleeriyaave kaṭṭuppaḍutturadukku oru pudusaana tiṭṭatte uruvaakkinaan Nasser evolved a new plan to control malaria.
form உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) create; put together, construct, frame; shape, fashion; compose, constitute; develop, train, mold by instruction, etc., as habits, character, etc.
Usage:
சில மக்கள், கடவுள் உலகத்தை நட்சத்திரத் தூசியினால் உருவாக்கினார் என்று நம்புகிறார்கள் cila makkaḷ, kaṭavuḷ ulakattai naṭcattirat tūciyiṉāl uruvākkiṉār eṉṟu nampukiṟārkaḷ sela peeru, kaḍavuḷ olahatte naḍcatra tuusiyaale uruvaakkunaaruṇṇu namburaanga Some people believe God formed the world out of stardust.
Synonyms:
உண்டாக்கு (3 tr) (uṇḍaakku)
found உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) originate, as a doctrine, a sect, etc.; propound as a theory, a practice, a way of life; father, as a movement; lay a foundation, basis or ground, as for any future development, etc.
Usage:
இஸ்லாமை உருவாக்கியது யார் என்று தெரியுமா? islāmai uruvākkiyatu yār eṉṟu teriyumā? islaame uruvaakkinadu yaarṇu teriyumaa? Do you know who founded Islam?
Synonyms:
அடிகோலு போடு (4 tr) (aḍikoolu pooḍu) தொடங்கி வை (6b tr) (toḍangi vayyi)
generate உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) create, as a sentence (as in generative grammar)
Usage:
நிறைய வாக்கியங்களை உருவாக்குவதற்கு இந்த இரண்டு விதிகள்தான் காரணம் niṟaiya vākkiyaṅkaḷai uruvākkuvataṟku inta iraṇṭu vitikaḷtāṉ kāraṇam nereya vaakkiyatte uruvaakkradukku inda reṇḍu vididaan kaaraṇam These two rules together are responsible for generating an awful lot of sentences.
hew out உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) make; create; carve out; cause to exist or develop, as a position for o.s., etc.
Usage:
என் பொறுப்புகள் திட்டவட்டமாக இல்லாததால் நானே எனக்கு ஒரு வேலையை உருவாக்க வேண்டி இருந்தது eṉ poṟuppukaḷ tiṭṭavaṭṭamāka illātatāl nāṉē eṉakku oru vēlaiyai uruvākka vēṇṭi iruntatu ennooḍa poruppu ellaam tiṭṭavaṭṭamaa illaadadunaale naanee enakku oru veeleye uruvaakka veeṇḍiyirundudu I had to hew out a job for myself, because my duties were not specific.
lay down/out உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) formulate, as a rule, a principle, etc.; construct or devise, as a plan, a scheme, a project, etc.; sketch out a plan, for a railway, a ship, an aircraft, etc.
Usage:
இந்திய அரசு ஒரு புதிய திட்டத்தை உருவாக்குகிறது intiya aracu oru putiya tiṭṭattai uruvākkukiṟatu indiya arasu pudu tiṭṭatte uruvaakkradu The government of India is laying out some new plan(s).
make உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) train s.o. to become a professional; turn out, produce s.o.
Usage:
இந்தக் கல்லூரியின் இசைத் துறை நிறையக் கலைஞர்களை உருவாக்கியிருக்கிறது intak kallūriyiṉ icait tuṟai niṟaiyak kalaiñarkaḷai uruvākkiyirukkiṟatu inda kalluuriyooḍe isai tore nereya kalai¤arngaḷe uruvaakkiyirukku The music department of this university has made many artists.
represent உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) make or form; delineate, as a character; depict in art, portray, as a thing or person in painting, sculpture, etc.
Usage:
நான் பார்ப்பதைத்தான் என் ஓவியங்களில் உருவாக்குகிறேன் nāṉ pārppataittāṉ eṉ ōviyaṅkaḷil uruvākkukiṟēṉ naan paakkradettaan en ooviyangaḷḷe uruvaakkureen In my paintings I represent only what I see.
Synonyms:
வர்ணி (6b tr) (varṇi)
shape உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) give a specific form to: create; form; cause to conform to a specific plan or pattern: adapt to fit
Usage:
நம்முடைய நாட்டின் ஸ்தாபகர்கள் அதன் பின் தொடர்ந்த முன்னேற்றங்களைப் பல்வேறு வகையில் உருவாக்கினார்கள் nammuṭaiya nāṭṭiṉ stāpakarkaḷ ataṉ piṉ toṭarnta muṉṉēṟṟaṅkaḷaip palvēṟu vakaiyil uruvākkiṉārkaḷ namma naaṭṭooḍa modal talevar ellaam adooḍa ellaa munneeḍratteyum nereya vaheyule uruvaakkunaanga The founders of our country shaped its subsequent progress in many different ways.