form உருவாகு uruvāku (uruvaahu) (3b intr) make up; compose; consist of; take shape; take form, physically or mentally; be produced, shaped or fashioned
Usage:
சுனாமி உருவாகுவதற்கு முன்னாலேயே எச்சரிக்கை அனுப்பவேண்டும் cuṉāmi uruvākuvataṟku muṉṉālēyē eccarikkai aṉuppavēṇṭum sunaami uruvaahuradukku munnaaḍiyee eccarikke anuppaṇum We should send out a warning before the tsunami forms.
Synonyms:
உண்டாகு (3b intr) (uṇḍaahu)
படை paṭai (paḍe) (6b tr) compose, as a literary work; create, a work of fine art; give shape to or fashion in a particular way, as a sculpture
Usage:
இந்த வேலை பல ஆண்டுகளாகப் படைக்கப் பட்டது. முடிவாக இப்பொழுதுதான் உருவெடுத்துள்ளது inta vēlai pala āṇṭukaḷākap paṭaikkap paṭṭatu. muṭivāka ippoḻututāṉ uruveṭuttuḷḷatu inda veeleye romba varuṣamaa paḍeccirukkaanga. kaḍesiyaa ippadaan uruveḍuttirukku The work was formed over a period of years, and has finally taken shape.
Synonyms:
வடிவாக்கு (3 tr) (vaḍivaakku)
கோ kō (koo(ru)) (6 tr) make, braid, as a garland of flowers or string of pearls; string beads etc.
Usage:
நாம் இந்தப் பூக்களைக் கோத்து மாலை செய்யலாம் nām intap pūkkaḷaik kōttu mālai ceyyalām naama inda puukkaḷe koottu maale seyyalaam Let's form these flowers into a garland.
ஏற்படுத்து ēṟpaṭuttu (eerpaḍuttu) (3 tr) create, make, develop, or construct s.t.; establish, as a colony, a clan, a club, a party, etc.; compose, construct or frame, as a sentence, etc.; constitute, as a ministry, etc.
Usage:
நாங்கள் ஒரு திட்டம் தீட்டி எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்ற ஒரு நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தினோம் nāṅkaḷ oru tiṭṭam tīṭṭi eṅkaḷuṭaiya tēvaikaḷai niṟaivēṟṟa oru niṟuvaṉattai ēṟpaṭuttiṉōm naanga oru tiṭṭam tiiṭṭi engaḷooḍa teeveye nereveetta oru niruvanatte eerpaḍuttinoom We made a plan and formed an organization to meet our needs.
Synonyms:
உருவாக்கு (3 tr) (uruvaakku) அமை (6b tr) (ame) உருவாக்கு (3 tr) (uruv-aakku)
வளர் vaḷar (vaḷar) (6 tr) develop; shape or mold s.o. by discipline, training, instructions, etc.
Usage:
இந்தப் பள்ளிக்கூடம் என்னை ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சியாளனாக வளர்த்திருக்கிறது intap paḷḷikkūṭam eṉṉai oru nalla ārāycciyāḷaṉāka vaḷarttirukkiṟatu inda paḷḷikkuuḍam enne oru nalla aaraaycciyaaḷanaa vaḷatturukku This school was instrumental in forming me into a good scholar.
Synonyms:
உண்டு பண்ணு (3 tr) (uṇḍu-paṇṇu)
உருவாக்கு uruvākku (uruvaakku) (3 tr) create; put together, construct, frame; shape, fashion; compose, constitute; develop, train, mold by instruction, etc., as habits, character, etc.
Usage:
சில மக்கள், கடவுள் உலகத்தை நட்சத்திரத் தூசியினால் உருவாக்கினார் என்று நம்புகிறார்கள் cila makkaḷ, kaṭavuḷ ulakattai naṭcattirat tūciyiṉāl uruvākkiṉār eṉṟu nampukiṟārkaḷ sela peeru, kaḍavuḷ olahatte naḍcatra tuusiyaale uruvaakkunaaruṇṇu namburaanga Some people believe God formed the world out of stardust.
Synonyms:
உண்டாக்கு (3 tr) (uṇḍaakku)
வடி vaṭi (vaḍi) (6 tr) cast, as a bronze piece
Usage:
இந்தச் சிற்பத்தை, வெண்கலத்தில் வடித்துப் பிறகு வார்ப்பை உடைத்து, உருவாக்கினார்கள் intac ciṟpattai, veṇkalattil vaṭittup piṟaku vārppai uṭaittu, uruvākkiṉārkaḷ inda sirpatte veṇgalattule vaḍicci pinnaale vaarppe oḍecci uruvakkinaanga The piece was formed by casting in bronze, then breaking the mould.
செதுக்கு cetukku (sedukku) (3 tr) sculpt in wood, stone or metal
Usage:
அது மரத்தில் செதுக்கப்பட்டது, ஆனால் மிக உறுதியான மரம் atu marattil cetukkappaṭṭatu, āṉāl mika uṟutiyāṉa maram adu marattule sedukkiyadu, aanaa romba urudiyaana maram It is formed out of wood, but very strong wood.
வனை vaṉai (vane) (6b tr) make by hand; shape or produce, as handicrafts
Usage:
இந்த மட்பானைகளைச் சக்கரத்தைப் பயன்படுத்திக் கையால் வனைப்பார்கள் inta maṭpāṉaikaḷaic cakkarattaip payaṉpaṭuttik kaiyāl vaṉaippārkaḷ inda maṇpaaneyellaam cakkaratte payanpaḍutti kaiyaale vaneppaanga They form these pots by hand, using potters' wheels.
0தட்டு 0taṭṭu (taṭṭu) (3 tr) lump or push together manually
Usage:
ரொட்டி வடிவுக்குத் தட்டித் தாளில் சுருட்டுங்கள் roṭṭi vaṭivukkut taṭṭit tāḷil curuṭṭuṅkaḷ roṭṭi vaḍivukku taṭṭi taaḷule suruṭṭunga Form the roti into the shape of a loaf, and wrap in paper.
1திரள் 1tiraḷ (teraḷu) (1 intr) come together into a mass; coalesce
Usage:
எலுமிச்சைச் சாறைக் கலந்தவுடன் பால் கட்டியாகத் திரண்டு வந்தது elumiccaic cāṟaik kalantavuṭaṉ pāl kaṭṭiyākat tiraṇṭu vantatu elumicca saare kalandavoḍanee paal kaṭṭiyaa teraṇḍu vandadu As soon as you added the lime juice, the milk formed into curds.
னூறு ṉūṟu (uuru) (3 intr) gather, as milk in the breast; seep, as water into a well
Usage:
பெண்களுக்குப் பால்சுரக்கும்போது, மார்பில் பால் ஊறும் peṇkaḷukkup pālcurakkumpōtu, mārpil pāl ūṟum pombalengaḷukku paal sorakkrappoo, maarbule paal uurum When women lactate, milk forms in the breast.
ண்கொப்பளி ṇkoppaḷi (koppaḷi) (4 tr) form into vesicles, pustules, bubbles, etc.
Usage:
இந்த நோயினால், புண்கள் கொப்பளித்து உடையும் inta nōyiṉāl, puṇkaḷ koppaḷittu uṭaiyum inda nooyinaale, puṇṇellaam koppaḷicci oḍeyum With that kind of disease, pustules form and then burst.
ஷ்முளை ṣmuḷai (moḷe) (6b intr) grow, as hair on the body, mustache, teeth, etc.
Usage:
வயதுக்குவந்த பிறகு பையன்களுக்கு முகத்தில் முடி முளைக்கும் vayatukkuvanta piṟaku paiyaṉkaḷukku mukattil muṭi muḷaikkum vayadukku vanda perahu pasangaḷukku mohattule muḍi moḷekkum After adolescence, hair forms on the face of boys.