get வரவழை varavaḻai (varavaḻe) (6b tr) cause to be brought, as a cup of coffee; cause to come or fetch, as a doctor; summon
Usage:
என் தாத்தாவிற்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருப்பதால் நான் மருத்துவரை வரவழைக்கப் போகிறேன் eṉ tāttāviṟku uṭampu cariyillāmal iruppatāl nāṉ maruttuvarai varavaḻaikkap pōkiṟēṉ en taattaakku oḍambu sariyillaame irukkradaale naan ḍaakḍare varavaḻekka pooreen I am going to go get the doctor, because my grandfather's health has taken a turn for the worse.
கிட்டு (3 intr) kiṭṭu (keḍe ) (6b intr) be available; be obtained
Usage:
கஷ்டப்பட்டு உழைத்தால் அதற்குரிய பலன் நிச்சயம் கிட்டுமென நீ உறுதியாய் இருப்பாய் kaṣṭappaṭṭu uḻaittāl ataṟkuriya palaṉ niccayam kiṭṭumeṉa nī uṟutiyāy iruppāy kaṣḍappaṭṭu oḻeccaa adukku eetta palan niccayamaa keḍekkumṇu nii urudiyaa iruppe If you work hard you'll be sure to get the benefit of it.
தூண்டில்போடு tūṇṭilpōṭu (tuuṇḍilpooḍu) (4 tr) entice, decoy, make oblique approaches, make a pass at; angle for, lure, tease out
Usage:
அந்த வகை மீனைப் பிடிக்க ஆற்றில் முப்பது பேர் வலை விரித்துத் தூண்டில் போட்டார்கள் anta vakai mīṉaip piṭikka āṟṟil muppatu pēr valai virittut tūṇṭil pōṭṭārkaḷ anda vahe miine puḍikka aattule muppadu peeru vale viisi tuuṇḍil pooṭṭaanga In order to get that variety of fish, thirty people had to cast their nets on the water.
கிடை kiṭai (keḍe) (6b intr (+ dat)) receive, as a letter, a present, etc.; be obtained, as information, a loan, a profit, etc.; be given, as a punishment, an imprisonment, etc.; acquire or be bought; be available, (HS99 \S 3.14.1, 3pn + dat)
Usage:
வரி பாக்கி இருக்கிறது என்று அரசுத் துறையில் இருந்து எனக்குக் கடிதம் கிடைத்தது vari pākki irukkiṟatu eṉṟu aracut tuṟaiyil iruntu eṉakkuk kaṭitam kiṭaittatu vari paakki irukkuṇṇu arasu toreyleerundu enakku kaḍidam keḍeccudu I got a letter from the government, saying I owed more taxes.
Synonyms:
அடை (2b tr) (aḍe)
மடக்கு maṭakku (maḍakku) (3 tr) corner s.o., as with an argument, an accusation, etc.; silence or puzzle by argument, etc.; stump, thwart; (inf.) play gotcha
Usage:
நீ என்னை மடக்கிவிட்டாய்; என்னிடம் பதில் ஒன்றும் இல்லை nī eṉṉai maṭakkiviṭṭāy; eṉṉiṭam patil oṉṟum illai nii enne maḍakkiṭṭe; enkiṭṭe badil oṇṇum ille Well, you got me on that one; I don't have an answer.
Synonyms:
மாட்டிக்கொள் (1 tr) (maaṭṭikkoo 4 tr)
பெறு (4 intr) peṟu (vaa) (2c intr (3pn + dat)) receive, as a present, a telegram, a punishment, etc.; obtain, as a profit, gains, salary, etc.; acquire, as information, knowledge, etc.; bear or give birth to, as a child
Usage:
அவன் நேற்று வெளி நாட்டிலிருந்து தந்தி பெற்றான் avaṉ nēṟṟu veḷi nāṭṭiliruntu tanti peṟṟāṉ avanukku neettu veḷinaaṭṭulerundu tandi vandadu He got a telegram from overseas yesterday.
வாங்கு vāṅku (vaangu) (3 tr) buy; acquire by paying a price
Usage:
நான் இதை மூர் மார்கெட்டில் வாங்கினேன் nāṉ itai mūr mārkeṭṭil vāṅkiṉēṉ naan ide muur maarkeṭṭule vaangineen I got it in Moore Market.
புரி puri (puri) (2 intr (3pn + dat)) understand; comprehend
Usage:
எனக்கு அது புரியவேயில்லை eṉakku atu puriyavēyillai enakku adu puriyaveeyille I don't get it.
வாங்கிக் கொண்டு வா vāṅkik koṇṭu vā (vaangikkiṭṭu vaa) (2c tr) buy s.t. for s.o.; buy and bring; procure
Usage:
நீ கடைக்குப் போகும்போது எனக்கு வாழைப்பழம் வாங்கிக் கொண்டு வா, சரியா? nī kaṭaikkup pōkumpōtu eṉakku vāḻaippaḻam vāṅkik koṇṭu vā, cariyā? nii kaḍekki poorappa enakku vaaḻeppaḻam vaangikkiṭṭu vaa, sariyaa? When you go to market, get me some bananas, okay?
Synonyms:
0பிடி 0piṭi (piḍi) (6b intr (3pn + dat)) catch or be afflicted with, as a cold; come down with an ailment, disease, etc.; be afflict with
Usage:
மழையில் நீண்ட நடைக்குப் பிறகு எனக்கு ஜலதோஷம் பிடித்ததுதான் மிச்சம் maḻaiyil nīṇṭa naṭaikkup piṟaku eṉakku jalatōṣam piṭittatutāṉ miccam maḻeyile niiṇḍa naḍekki appram enakku jaladooṣam puḍiccadudaan miccam All I got out of that long walk in the rain was a miserable cold.
1வா 1vā (vaa) (2c intr (3pn + dat)) be afflicted with, come down with, catch, as any illness except cold
Usage:
உனக்கு எப்பிடைடிஸ் எப்படி வந்தது? uṉakku eppiṭaiṭis eppaṭi vantatu? onakku eppiḍaiṭis eppaḍi vanduccu? How did you get hepatitis?
ன்மாட்டிக்கொள் (1 intr) ṉmāṭṭikkoḷ (maaṭṭikkoo ) (4 intr) corner or pin down; be silenced or puzzled; be trapped or exposed; catch out
Usage:
நாங்கள் அவனைக் கூண்டில் கோபப்பட வைத்துத்தான் மாட்டிக்கொள்ள வைத்தோம் nāṅkaḷ avaṉaik kūṇṭil kōpappaṭa vaittuttāṉ māṭṭikkoḷḷa vaittōm naanga avane kuuṇḍile koobappaḍa veccudaan maaṭṭikka veccoom The way we finally got him was by making him angry on the stand.
ண்கேள் ṇkēḷ (keeḷu) (4 intr) (of words, sounds, etc.) fall on o's ears; be audible, comprehensible
Usage:
நீங்கள் சொன்னது எனக்குக் கேட்கவில்லை. கொஞ்சம் சத்தமாகச் சொல்லுங்கள். nīṅkaḷ coṉṉatu eṉakkuk kēṭkavillai. koñcam cattamākac colluṅkaḷ. niinga sonnadu enakku keekkale. konjam sattamaa sollunga. I didn't quite get what you said. Would you say it louder?