bode அறிகுறியாகு aṟikuṟiyāku (arihuriyaahu) (3 intr) be a sign of, an omen; be a portent of a good or bad outcome; portend, foreshow
Usage:
அவள் அந்த இடத்திற்கு வந்தது அவனுக்கு நல்ல அறிகுறியாகியது avaḷ anta iṭattiṟku vantatu avaṉukku nalla aṟikuṟiyākiyatu ava anda eḍattukku vandadu avanukku nalla arihuri aaccu Her coming there boded well for him.